Kevätkokouksessa yksimielisiä päätöksiä 13.4.2019

Kevätkokouksessa yksimielisiä päätöksiä 13.4.2019

01.05.2019

 

 

Hyvän mielen talo ry:n kevätkokous pidettiin lauantaina 13.4.2019. Puheenjohtajana toimi kunniajäsen Marja-Liisa Karttunen. Marja-Liisa työskenteli hallituksen jäsenenä runsaan viisitoista vuotta ja tämän jälkeen jonkin aikaa vielä yhdistyksen puheenjohtajanakin. Lämmin kiitos selkeästi hoidetusta kokouksesta!

 

 

 

 

Vuoden 2018 tilinpäätös ylijäämäinen

Vuoden 2018 tilinpäätös on 7695,01 euroa ylijäämäinen (vuosina 2016-2017 tulos oli noin 14 000 euroa alijäämäinen).

Oma pääoma 75 548,02 euroa (vuonna 2017 67 853,00 euroa). Omia tuottoja vuonna 2018 kertyi jäsenmaksuina 7 400 euroa; osallistumismaksuina, vuokratuloina, kahviautomaatin myyntinä sekä muista satunnaisista tuotoista 11 400 euroa ja lahjoituksia saatiin noin 4000 euroa. 

Kokonaisuudessaan vuonna 2018 toiminnan kuluja syntyi noin 530 000 euroa. Henkilöstökulujen määrä oli noin 317 000 euroa ja henkilötyövuosien määrä yhteensä 8 htv, vakituisia työntekijöitä 7. Suurimmaksi osaksi toimittiin Veikkauksen voittovaroista jaettavien STEA-avustusten varassa, avustuksia käytettiin noin 494 000 euroa vuonna 2018. Lisäksi saatiin joitakin hankeavustuksia mm. Oulun kaupungilta.

 

 

Elämäntaitoja kaivataan arkielämää rikastuttamaan 

Yhdistyksen perustehtävän ja kohtaamisten näkökulmasta vuodelle 2018 asetetut tavoitteet saavutettiin erinomaisen hyvin.

Edelleen kehitettävää on viestinnässä ja ihmisten tavoittamisessa eri kanavia käyttämällä. Kävijäpalautteissa harmiteltiin sitä, että Hyvän mielen talon olemassaolosta ja palveluista on saatavilla liian vähän tietoa. Merkittävimmät  toiminnalliset riskit liittyvätkin kohderyhmien tavoittamiseen.

Pystytäänkö tarjoamaan toimintaan osallistuville tukea, palveluja sekä toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia, jotka heitä kiinnostavat ja joiden ihmiset kokevat olevan hyödyllisiä oman hyvinvoinnin vahvistamisessa? Miten Hyvän mielen talon asiakaslähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä voidaan edelleen vahvistaa ja kehittää?

Mm. vertaisryhmätoimintaan kaivattiin palautekyselyissä enemmän elämäntaitojen vahvistamiseen liittyviä sisältöjä, joiden toivotaan siirtyvän myös osallistujien arkielämän elämäntaidoiksi ja mahdollistavan osallistumisen Hyvän mielen talon ulkopuoliseenkin toimintaan.

 

Hyvän mielen talon vapaaehtoistoimijoiden ja kokemustoimijoiden rooli on merkittävä. Toiminnan tulevaisuuden näkökulmasta vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen ja tukeminen ovat toiminta-alue, johon keskittyminen tuottaa hyvää tulosta. Palautteiden mukaan vapaaehtoiset toivovat erityisesti henkilökohtaisten resurssien mukaan räätälöityjä toimintamahdollisuuksia ja riittävää tukea työskentelyynsä. Luottamushenkilöiden osaamisen hyödyntäminen toiminnan tukena ja aktivoituminen toiminnan toteuttamiseen on vahvistumassa. Alkuvuodesta 2019 luottamushenkilöiden ja henkilöstön työseminaarissa tutustuttiin kummitoiminta-ideaan, jossa suunniteltiin luottamushenkilöiden jalkautumista lähemmäs yhdistyksen arkitoimintaan. Vuoden 2019 aikana voidaan tehdä kokeiluja erilaisista toimintatavoista.


Vuonna 2018 tehtyihin STEA-hakemuksiin vuoden 2019 toiminnan tueksi, saatiin myönteiset päätökset. Yhdistyksen toimintaan on saatu lisäresursseja psyykkisesti kuormittuneiden nuorten aikuisten voimavaroja ja selviytymistä vahvistavaan matalan kynnyksen toimintaan Oulun alueella (Mielipaletti-toiminta, 110 000 euroa vuodessa) ja nuorten aikuisten tueksi on palkattu työpari toistaiseksi työsuhteisina. Lisäksi vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ollaan palkkaamassa nuorta työntekijää Paikka auki II-ohjelman rahoituksesta. Hyvän mielen talo ry:n toimintaa tuettiin myös 9000 euron vuosittaisella lisäyksellä yleisavustettuun toimintaan ja 4000 euron lisäyksellä kohtaamispaikkatoimintaan, joten luottamusta toiminnan tavoitteisiin ja toteutukseen on ilahduttavasti havaittavissa päärahoittajan suunnasta. Myös Oulun kaupungin avustuksia on onnistuttu hyödyntämään erityisesti nuorten toiminnan tukena. Tulevaisuus aukeaa siis valoisana toiminnan kehittämisen resurssien näkökulmasta. 

Rokuan lomaosakkeen kunto tarkistetaan huolella 

Kokous päätti delegoida yhdistyksen hallitukselle Rokuan lomaosakkeen myynnin, kunhan huolehditaan siitä, että asianmukaiset selvitykset lomaosakkeen kunnosta on tehty ja vahvistettu. Rivitalot ovat valmistuneet vuonna 1984 ja yhdistyksen käyttöön lomaosake on ostettu vuonna 1994. Omistuksen aikana lomaosakkeeseen ei ole tehty isompia korjauksia ja nyt ollaan tultu tilanteeseen, jossa omistuksessa olevaan huoneistoon olisi tehtävä peruskunnostukset. Samoin taloyhtiön osalta on paneuduttu korjaustöihin, joita varten Koy Ahveroiselle on myönnetty 280 000 euron lainat. Taloyhtiön kattoremonttiin on mm. käytetty noin 150 000 euroa. Rahoitusvastikkeita ei ole vielä peritty, ainoastaan hoitovastikkeet.

 

Tehdyn selvityksen mukaan lomaosakkeen käyttäjämäärät on Hyvän mielen talon koko toimintaa ajatellen melko pienet. Käyttöaste vuonna 2018 oli 62 % ja se laski edellisestä vuodesta 11 %-yksikköä. Seurannassa havaittiin, että lomaosaketta käyttää säännöllisemmin (noin 2,5 vuoden seurantajakso) runsas 40 ihmistä ja lisäksi on yksittäisiä yöpymisiä ja majoittujia. Tietyt suositus ajankohdat kiinnostavat useita ja tästä syntyy varaajille vaikutelma siitä, että lomaosake on jatkuvasti käytössä, vaikka tyhjiäkin jaksoja on. Lomaosaketta on myös tarjottu ryhmien käyttöön, mutta kiinnostusta ei suuremmin ole ollut. Käyttäjillä on nykyisin jo toiveita laadukkaammasta majoittumismahdollisuudesta ja toisaalta päiväretkitoiminnassa Rokuan muut palvelut ovat osoittautuneet riittäviksi ryhmien käyttöön.

 

Kokouksessa todettiin, että Rokua on todella miellyttävä paikka rentoutumiseen ja ulkoiluun. On hienoa, että Hyvän mielen talon jäsenistö ja myös ulkopuoliset käyttäjät ovat voineet hyödyntää yhdistyksen lomaosaketta majoittumiseensa parin kymmenen vuoden ajan.

Nykytilassaan lomaosake on kuitenkin, 35 käyttövuoden jälkeen, kohtuullisen mittavien remonttien tarpeessa ja tähän yhdistyksellä ei ole varattuna varoja (toimintaan myönnettyjä avustuksia ei voida kohdentaa lomaosakkeeseen). Majoittumisvuokrien nostaminen korjausten rahoittamiseksi ei puolestaan tue sitä, että alkujaan Yhteisvastuukeräysvaroin hankittu lomaosake tulisi käytön osalta kohdistaa vähävaraisten kuntoutujien ja omaisten käyttöön. Korkeammat hinnat lähestyisivät jo sitten alueen muiden toimijoiden majoitushintoja. Osa käyttäjistä on hyvin tyytyväisiä majoittumismahdollisuuden nykytasoon, mutta samalla saamme myös moitteita ja palautetta lomaosakkeen vaatimattomasta kunnosta. Monen käyttäjän odotukset ovat suuremmat ja he eivät halua tehdä uutta varausta kun ovat kokeilleet majoittumista kerran.

 

Toimenpiteet asioiden selvittämiseksi ja myynnin valmistelemiseksi sekä myynnin toteuttamiseen hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen tehtäväksi. Aikataulua ei tarkemmin päätetty, mutta toimeen ryhdytään kuitenkin vuoden 2019 kuluessa ja yhteistyössä Koy Ahveroisen toimijoiden kanssa.

Hyvän mielen talo ry:n hallituksen jäsen Juhani Uhlgren myös Koy Ahveroisen hallituksen jäsen, joten hänen kauttaa saamme nopeasti ajantasaista tietoa kiinteistöyhtiön asioista. Kevätkokouksen osallistujista löytyi myös isännöintiasiantuntemusta, jota voidaan hyödyntää lomaosakkeen kuntotarkastusasioissa ja riskien kartoittamisessa myyntiin liittyen. Myynti pyritään toteuttamaan mahdollisimman avoimesti ja huolellisesti.

 

 

 

 

Kiitos kaikille yhteyttä ottaneille näkemystenne avaamisesta ja tarvittaessa edelleen lisätietoja asian etenemisestä:

Solja Peltovuori, tj.

solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi  

041 4667682

Takaisin blogikirjoituksiin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: